Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten in de webshop van Sportvoeten V.O.F.. Deze algemene voorwaarden worden je aangeboden voordat je een aankoop doet en zijn te raadplegen via de website (www.sportvoetenshop.nl). Algemene voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten. Door een bestelling te plaatsen bij Sportvoeten ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Sportvoeten V.O.F. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen. 

Artikel 2 – De overeenkomst

Sportvoeten V.O.F. heeft het recht om bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, ontvang je binnen 14 dagen hier bericht van. Een overeenkomst komt van stand zodra Sportvoeten V.O.F. jouw bestelling geaccepteerd heeft. Sportvoeten V.O.F. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

Artikel 2a – Aankoop virtueel product

Je hebt in principe onbeperkt toegang tot het virtueel product wat je bij Sportvoeten V.O.F. hebt aangeschaft. We behouden ons echter het recht om de onbeperkte toegang om te zetten naar beperkte toegang. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat we besluiten ons bedrijf stop te zetten. We zullen in deze situatie zorg dragen dat je nog 6 maanden de kans krijgt om de training af te ronden of nogmaals door te lopen. Een online training welke geschikt is voor professionals zal altijd een beperkte periode beschikbaar zijn. De duur van de beschikbaarheid staat altijd vermeld bij het product. 

Artikel 2b – Intelectueel eigendom virtueel product

De virtuele producten zijn beschikbaar zoals in Artikel 2a besproken zijn. Echter blijft het prodcuten intelectueel eigendom van Sportvoeten V.O.F. Dit betekent dat niets zonder toestemming mag worden gekopieerd of gebruikt.

Artikel 3 – Herroepingsrecht

Bij aankoop van producten van  Sportvoeten V.O.F.  heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Hij dient in geen geval de producten te hebben gebruikt. In geval van sokken of kousen stellen we het op prijs als deze ongepast in originele verpakking retour gestuurd worden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de  Sportvoeten V.O.F. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument de originele verpakking meer dan redelijkerwijs noodzakelijk heeft beschadigd, gedragen en/of het product niet in originele nieuwstaat retourneert, heeft  Sportvoeten V.O.F. het recht om een bedrag aan waardevermindering in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan Sportvoeten V.O.F.. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een schriftelijk schrijven. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 3a – Herroepingsrecht virtueel product

Wij zijn trots op onze virtuele producten en gaan er vanuit dat jij ook heel blij wordt van jouw aangekochte virtuele product. Toch kan het zijn dat het product je tegenvalt of dat je andere verwachtingen had. Indien dit het geval is heb je 14 dagen na aankoop de tijd om je te beroepen op je herroepingsrecht. Je kunt ons schriftelijk (per mail of post) laten weten dat je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht. We zorgen dan dat je het geld terug gestort krijgt. Dit betekent ook dat je per direct geen toegang meer hebt. Indien je als professional een online training hebt aangeschaft spreekt voor zich dat je dan ook geen aanspraak kunt maken op een certificaat met bijbehorende trainingspunten. Mocht het zijn dat je een tip of opmerking hebt over een virtueel product: laat het ons weten en we proberen de informatie aan te passen. Op die manier worden we er allemaal beter van!

Artikel 4 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht neemt Sportvoeten V.O.F. de kosten van terugzending voor haar rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal  Sportvoeten V.O.F. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door  Sportvoeten V.O.F. of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

Sportvoeten V.O.F. kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven artikel 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien  Sportvoeten V.O.F. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door  Sportvoeten V.O.F.tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. h. voor hygiënische producten zoals Correct Toes en sokken of kousen.

Artikel 6 – Prijs en betaling

Alle prijzen van de producten zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen. Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalings voorwaarden worden gesteld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is  Sportvoeten V.O.F. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Garantie

De inhoud van de website www.sportvoetenshop.nl en van de overige uitingen van Sportvoeten V.O.F. is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Sportvoeten V.O.F. kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie en is dan ook niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomenheden in deze informatie. 6.2 Sportvoeten V.O.F. verwijst op haar website naar websites van derden. Deze links zijn louter informatief. Sportvoeten V.O.F. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en waarvan gebruik gemaakt kan worden. Sportvoeten V.O.F. is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Sportvoeten V.O.F., dan wel tussen Sportvoeten V.O.F. en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 8 – Levering

  1. Sportvoeten V.O.F. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar contact@sportvoetenshop.nl. Wij zullen er alles aan doen om samen tot een oplossing te komen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 10 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 11 – Persoonsgegevens 

Sportvoeten V.O.F. gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor acceptatie en uitvoering van de overeenkomst.  Sportvoeten V.O.F. neemt hierbij de geldende privacywet- en regelgeving in acht.  Sportvoeten V.O.F. zal jouw persoonsgegevens nimmer doorspelen aan derden. Je kunt bij  Sportvoeten V.O.F. een account aanmaken zodat het voor jou gemakkelijker is om een nieuwe bestelling te plaatsen in de toekomst. Indien je wenst dat wij jouw gegevens uit ons bestand halen kun je via mail contact opnemen.

Sportvoeten V.O.F.
Postbus 15
5690 AA Son en Breugel

www.sportvoetenshop.nl
contact@sportvoetenshop.nl
040-2405950
KvK: 77959477